Skocz do głównej treści strony
PCEN

Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli

Projekt „Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli” – realizowany w ramach działania 14.1. integracja imigrantów, oś priorytetowa
14 integracja imigrantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPPM.14.01.00-22-0003/22) – jest skierowany do 138 obywateli Ukrainy (136 kobiet / 2 mężczyzn), którzy uzyskali w swoim kraju uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i przebywają na terenie województwa pomorskiego od 24 lutego 2022 r.
z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. W projekcie biorą udział także ich dzieci – 26 dziewcząt i 18 chłopców przebywających wraz z rodzicami od 24 lutego 2022 r. w Polsce. Głównym celem projektu jest podwyższenie aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem migracji poprzez zwiększenie możliwości ich zatrudnienia zgodnie z posiadanym wykształceniem.

Cele szczegółowe:
1) nabycie przez nauczycieli z Ukrainy umiejętności posługiwania się językiem polskim na poziomie samodzielności – B1 i B2
z uwzględnieniem kontekstu szkoły i aspektów pedagogicznych,
2) aktywizacja nauczycieli z Ukrainy w polskim systemie oświaty w charakterze nauczyciela przedmiotu/specjalisty zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami, po uzyskaniu nostryfikacji dyplomu.

Działania w projekcie:
1) intensywny kurs języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich z elementami pedagogicznymi i zagadnieniami związanymi
z funkcjonowaniem systemu oświaty,
2) wsparcie w opiece nad dziećmi podczas kursu stacjonarnego,
3) sieci wsparcia online,
4) rozszerzenie wsparcia o kurs na poziomie zaawansowanym.

Efektem projektu będzie aktywizacja zawodowa, która ułatwi podjęcie pracy w pomorskiej szkole w charakterze nauczyciela
w oddziałach klasyfikacyjnych/przygotowawczych.
Realizacja w trybie nadzwyczajnym wynika z pilnej potrzeby wsparcia nauczycieli ukraińskich, głównie kobiet, którzy chcą pracować w zawodzie.
Wsparcie zdefiniowano na podstawie „Diagnozy sytuacji problemowej” z 20.06.2022 r. zatwierdzonej przez dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli.

Wnioski z diagnozy:
1) pilna potrzeba wsparcia nauczycieli ukraińskich w podniesieniu ich znajomości języka polskiego,
2) pilna potrzeba wsparcia socjalnego, które umożliwi uczestnictwo w kursie.

Projekt będzie realizowany przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie na zasadach określonych przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku.

Wartość projektu: 980 000 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopka_FUNDUSZE_UE+PL_nowe

Przejdź do góry strony