Skocz do głównej treści strony
PCEN

Tu znajdziesz listę realizowanych przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli wydarzeń w ramach projektu Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach.

Tytuł formy wsparcia: Certyfikowany kurs „Belbin Certyfikowany Coach Młodzieży (BCCM)”

Rekrutacja/adresaci: doradcy zawodowi/specjaliści/nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach gmin objętych grantem

Miejsce Termin
Online platforma Zoom, szkolenie nr 1 Gr. III 11.05.2024
11.30 - 14.30
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 2 Gr. I 18.05.2024
08.00 - 11.00
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 2 Gr. II 18.05.2024
 11.30 - 14.30
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 2 Gr. III 20.05.2024 17.00-20.00

Stacjonarnie – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ul. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, szkolenie nr 3; Gr. I – sala 316, Gr. II – sala 317, Gr. III – sala 313

25.05.2024 10.00-17.00
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 4 Gr. I 27.05.2024 16.00-17.00
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 2 Gr. II 27.05.2024 17.15-18.15
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 2 Gr. III 27.05.2024 18.30-19.30
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 1 Gr. I 27.05.2024 18.30-19.30
Online – platforma Zoom, szkolenie nr 1 Gr. II 27.05.2024 18.30-19.30

Tytuł formy wsparcia: Loża ekspercka: webinarium 1 „Diagnoza i budowanie strategii edukacyjnej gminy”

Rekrutacja/adresaci: dyrektorzy szkół i przedstawiciele jst woj. pomorskiego

Miejsce Termin
Online – platforma ClickMeeting                                                                                    15.04.2024
10:00-12:15

Tytuł formy wsparcia: Warsztaty dla organów prowadzących Część 1. Warsztaty diagnostyczne Część 2. Warsztaty wspierające w planowaniu działań finansowanych z grantów

Rekrutacja/adresaci: dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele jst gmin objętych grantem

Miejsce Termin

Gmina Ryjewo

Urząd Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1                                                                             

06.03.2024
09:30-14:30

Gmina Morzeszczyn

Urząd Gminy w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12

08.03.2024

10.00-15.00

Gmina Prabuty

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach, ul. Grunwaldzka 6

11.03.2024

10.00-15.00

Gmina Gardeja

Gminny Ośrodek Kultury w Gardei ul. Sportowa 7

12.03.2024

10.00-15.00

Gmina Gniew

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie, ul. Gdańska 16

18.03.2024

10.00-15.00

Gmina Stary Targ

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, ul. Nowotarska 1

19.03.2024

9.00-14.00

Gmina Lichnowy

Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6

25.03.2024

10.00-15.00

Gmina Dzierzgoń

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1

26.03.2024

10.00-15.00

Gmina Skórcz

Urząd Gminy Skórcz ul. Dworcowa 6

26.03.2024 

10.00-15.00

Gmina Mikołajki Pomorskie

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2

27.03.2024

10.00-15.00

Gmina Stary Dzierzgoń

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne, Stary Dzierzgoń 22

03.04.2024

10.00-15.00

Tu dowiesz się wszystkiego na temat projektu Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach:

Nazwa projektu: Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach

Cel główny – podniesienie jakości edukacji w województwie pomorskim oraz zwiększenie wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu poprzez kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów ze szkół w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich o najniższych wynikach egzaminów zewnętrznych poprzez realizację form wsparcia służących kształtowaniu kompetencji kluczowych,
 • włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących historycznych tradycji regionu i jego nadmorskiego położenia oraz wykorzystujących edukację kulturalną z uwzględnieniem wyzwań cywilizacyjnych, w tym klimatycznych, a także postępu technologicznego,
 • wzmocnienie kompetencji nauczycieli, w tym kompetencji wychowawczych, cyfrowych, interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • wzmocnienie kompetencji nauczycieli – doradców zawodowych,
 • doskonalenie kompetencji (w tym menadżerskich) kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Grupa docelowa:

 • uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej znajdujących się na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją,
 • nauczyciele, w tym doradcy zawodowi, z terenu całego województwa,
 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu całego województwa,
 • pracownicy merytoryczni organów prowadzących z terenu całego województwa.

Zakres działań związanych ze wsparciem szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej, w tym działań o charakterze coachingu szkolnego:

 1. w ramach grantów organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe realizować będą:
  • w odniesieniu do uczniów: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane z wykorzystaiem potencjału różnych instytucji i podmiotów (m.in. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców lub ich organizacji), wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe;
  • w odniesieniu do nauczycieli: szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kompetencji w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania;
 2. ponadto regionalne placówki doskonalenia nauczycieli realizować będą:
  • w odniesieniu do nauczycieli: wsparcie do pełnienia nowych funkcji, takich jak: mentor, tutor, coach;
  • w odniesieniu do dyrektorów szkół: wsparcie w zakresie zarządzania organizacją, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Zakres horyzontalnych działań związany ze wsparciem nauczycieli, w tym doradców zawodowych:

 • w odniesieniu do nauczycieli realizowane będą szkolenia, seminaria i inne formy doskonalenia podnoszące kompetencje wychowawcze, cyfrowe, interpersonalne i komunikacyjne, w tym w zakresie budowania relacji, a także w zakresie kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i równościowych oraz proekologicznych, autoewaluacji i preorientacji zawodowej;
 • w odniesieniu do doradców zawodowych realizowane będą szkolenia, seminaria i inne formy doskonalenia podnoszące kompetencje, w szczególności w zakresie rozpoznawania predyspozycji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wskazywania ścieżek rozwoju edukacyjnego lub zawodowego.

Zakres horyzontalnych działań związany ze wsparciem dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników merytorycznych organów prowadzących:

 • w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników merytorycznych organów prowadzących z całego regionu realizowane będą: szkolenia, seminaria i inne formy podnoszenia kompetencji w zakresie zarządzania organizacją, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Zaplanowano objęcie wsparciem 8 000 uczniów (w tym 250 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz 800 nauczycieli.
Zakłada się, że po opuszczeniu programu kwalifikacje nabędzie 7 500 uczniów i 700 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 30 048 737,65 PLN
Dofinansowanie UE: 25 541 427,00 PLN
Okres realizacji projektu: 1.09.2023 – 30.09.2025

Projekt „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” jest współrealizowany przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w celu podniesienia jakości edukacji w województwie pomorskim i zwiększenia wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu poprzez kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.
 
W ramach projektu Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wspiera nauczycieli, doradców zawodowych i przedstawicieli kadry zarządzającej, realizując m.in.:
 • warsztaty,
 • kursy,
 • szkolenia,
 • sieci współpracy i samokształcenia,
 • coaching szkolny,
 • hackathony edukacyjne,
 • wizyty studyjne,
 • platformę edukacyjną,
 • uroczystą galę,
 • lożę ekspercką.

Osoba do kontaktu w PCEN: Małgorzata Dotka-Mossakowska

Więcej o projekcie na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: ZOBACZ

 

Przejdź do góry strony