Skocz do głównej treści strony
PCEN

„Edukacja Pomorska” to cykliczna publikacja o wieloletniej tradycji. Na rynku wydawniczym funkcjonuje pod obecną nazwą od marca 2002 r., ale jej początki sięgają wczesnych lat dziewięćdziesiątych, kiedy to drukiem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zaczęło ukazywać się czasopismo oświatowe o nazwie „Stolem”. Pismo pod obecnym tytułem początkowo było wydawane jako kwartalnik, zaś od 2006 r. jest dwumiesięcznikiem.

Nasze pismo składa się ze stałych działów oraz rubryk wprowadzanych czasowo, np. na okres danego roku szkolnego lub kalendarzowego. Obecnie stałe działy to: Słowo wstępne, Temat numeru, PCENne informacje, Forum edukacyjne, Prawo i zarządzanie w oświacie, Badania i analizy, TIK w szkole, Wokół nas, Biblioteka Pedagogiczna, a także O tym się mówi. Poszczególne części naszego pisma mają elastyczną formułę i zawierają zarówno artykuły dotyczące problemów ogólnooświatowych, jak i materiały prezentujące konkretne przykłady działań pedagogicznych. Tematyka czasopisma odnosi się do bieżących aspektów nauczania i wychowania, rozwiązań prawnych, osiągnięć nauczycieli i dyrektorów placówek, doświadczeń z realizacji różnorodnych inicjatyw edukacyjnych, a także informacji o wydarzeniach, w których warto uczestniczyć i publikacjach, z których treścią warto się zapoznać.

Poszczególne numery „Edukacji Pomorskiej” ukazują się w dwóch wersjach: elektronicznej (dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej www.pcen.gda.pl oraz na platformie Issuu), a także, okazjonalnie – drukowanej. Nad kształtem czasopisma czuwa zespół redakcyjny, dodatkowo na zachowanie aktualnej oraz atrakcyjnej w odbiorze formy i treści naszego pisma wpływają pomysły i spostrzeżenia autorów tekstów, oraz innych osób współpracujących z redakcją. Jesteśmy zawsze otwarci na zmiany i gotowi prezentować najnowsze rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze dla wszystkich etapów edukacyjnych oraz inne inicjatywy korzystnie wpływające na kształt oświaty w naszym regionie.

Zależy nam na interakcji z Czytelnikami, dlatego zapraszamy Państwa do współpracy. Zachęcamy do kontaktu z redakcją (edukacjapomorska@pcen.gda.pl) – nadsyłania ciekawych artykułów, zgłaszania uwag i propozycji, a także korzystania z możliwości uzyskania patronatu medialnego „Edukacji Pomorskiej”.

OŚWIADCZENIE AUTORA EDUKACJA POMORSKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PATRONATU MEDIALNEGO EDUKACJI POMORSKIEJ

ZASADY UDZIELANIA PATRONATÓW MEDIALNYCH PRZEZ "EDUKACJĘ POMORSKĄ"

Poniższe zasady regulują procedurę, tryb ubiegania się o patronat, warunki udzielania oraz udzielanie patronatu medialnego „Edukacji Pomorskiej” – biuletynu Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Po zapoznaniu się z poniższymi zapisami zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia.

1.

(Nadzór)

 1. Decyzję w sprawie przyznania patronatu medialnego podejmuje Dyrektor PCEN-u.
 2. Udzielanie patronatu medialnego wymaga opinii Redaktora Naczelnego w kwestii zgodności z niniejszym regulaminem.

2.
(Opis procedury)

O objęcie przedsięwzięcia patronatem medialnym mogą ubiegać się organizatorzy niekomercyjnych, nienastawionych na zysk imprez służących promowaniu wydarzeń mieszczących się w obszarze szeroko rozumianej edukacji na Pomorzu.

3.
(Tryb ubiegania się o patronat medialny)

 1. Prośba o objęcie imprezy patronatem powinna być złożona do Redakcji minimum z miesięcznym wyprzedzeniem terminu planowanego przedsięwzięcia.
 2. Prośbę można złożyć przez kompletne wypełnienie formularza zgłoszenia (wg. załączonego wzoru) oraz przekazanie go:
 1. Formularz zgłoszenia zawiera:
 • nazwę organizatora/ współorganizatora,
 • miejsce wydarzenia,
 • wskazanie miejsca,
 • datę oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia,
 • krótką charakterystykę,
 • dane do kontaktu: imię i nazwisko osoby do kontaktu, e-mail, telefon,
 • zgodę na warunki udzielania patronatu medialnego,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby patronatu medialnego.

4.
(Warunki udzielania patronatu medialnego)

 1. Redakcja „Edukacji Pomorskiej” w ramach udzielenia patronatu medialnego zobowiązuje się do:
 • zamieszczenia zapowiedzi wydarzenia na stronie internetowej i/lub w najbliższym numerze „Edukacji Pomorskiej”,
 • publikacji relacji/podsumowania z danego wydarzenia/imprezy w „Edukacji Pomorskiej” lub udostępnienia miejsca (maksymalnie 6 tys. znaków) na samodzielny materiał Organizatora wydarzenia – zgodnie z ogólnymi zasadami publikacji w „Edukacji Pomorskiej”,
 • zamieszczenie w serwisie www.pcen.gda.pl na podstronie „Edukacja Pomorska” w sekcji „Patronaty”, informacji na temat danego wydarzenia wraz z: logo, załącznikami materiałów promocyjnych, przekierowaniem do strony Organizatora wydarzenia,
 • przekazania Organizatorowi numeru czasopisma z informacjami o wydarzeniu w wersji elektronicznej i/lub drukowanej.
 1. Ze strony Organizatora wydarzenia oczekujemy:
 • umieszczenia logo „Edukacji Pomorskiej” we wszystkich materiałach promujących wydarzenie oraz na internetowej stronie imprezy,
 • zawarcia informacji o patronacie medialnym „Edukacji Pomorskiej” w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku emisji takich spotów),
 • zapewnienia możliwości ekspozycji materiałów reklamowych „Edukacji Pomorskiej” w trakcie trwania imprezy (jeśli miejsce danego wydarzenia umożliwia takie działania),
 • w przypadku imprez biletowanych lub wymagających zaproszenia – przekazania redakcji uzgodnionej ilości biletów/zaproszeń.
 1. Warunki specjalne w zakresie realizacji patronatu medialnego wymagają indywidualnych uzgodnień oraz ustalenia szczegółów na piśmie.

5.
(Udzielanie patronatu)

 1. Przyznanie lub odmowa patronatu medialnego jest wydawana w formie elektronicznej, lub pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia prośby. Stanowisko w sprawie patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 2. Realizacja warunków ogólnych patronatu medialnego odbywa się na podstawie pisemnej lub elektronicznej zgody Redakcji, na warunkach określonych w § 6 Regulaminu.
 3. Po podjęciu decyzji informację o przyznaniu patronatu medialnego umieszcza się w najbliższym numerze „Edukacji Pomorskiej” oraz na stronie www.pcen.gda.pl w zakładce „Edukacja Pomorska” w sekcji informującej o patronatach medialnych.

6.
(Termin wejścia w życie)

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. roku i obowiązuje bezterminowo.
 2. Regulamin jest dokumentem wewnętrznym „Edukacji Pomorskiej” i nie stanowi źródła prawa dla innych podmiotów.
Edukacja Pomorska

Przejdź do góry strony