Skocz do głównej treści strony
PCEN

Działania w ramach projektu

Projekt nr POWER.02.10.00-00-3036/20 pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest partnerem projektu.

Nagrania z lekcji pokazowych: ZOBACZ
Scenariusze lekcji pokazowych: ZOBACZ
 

Harmonogram szkoleń dla Nauczycieli Szkół Współpracujących i studentów organizowanych
przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (marzec-maj 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli matematyki z klas I-III w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (marzec-listopad 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli matematyki z klas IV-VIII w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (kwiecień-listopad 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli języków obcych nowożytnych z klas I-III w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (marzec-listopad 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli języków obcych nowożytnych z klas IV-VIII w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (marzec-październik 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli przyrody z klas I-III w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (marzec-listopad 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z klas IV-VIII w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (marzec-październik 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli informatyki z klas I-III w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (marzec-listopad 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram synchronicznych spotkań online sieci nauczycieli informatyki z klas IV-VIII w ramach
Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku (kwiecień-listopad 2022 r.): ZOBACZ

Harmonogram szkoleń dla kadry Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku – kwiecień 2021: ZOBACZ

Harmonogram szkoleń dla kadry Szkoły Ćwiczeń w Gdańsku  maj – lipiec 2021: ZOBACZ

Osiągnij mistrzostwo z Leonardo – konferencja inaugurująca Szkołę Ćwiczeń Leonardo: ZOBACZ

Rekrutacja Szkół Współpracujących w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń w PSP Leonardo w Gdańsku: ZOBACZ

Uwaga: Rekrutacja szkół współpracujących w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w PSP Leonardo zostaje wydłużona do 15 lipca 2021 r. Informacja na stronie Szkoły ćwiczeń: ZOBACZ

Projekt „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWER.02.10.00-00-3036/20, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie w 2021 i 2022 roku szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z siedmiu szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym dwóch z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej).

Szkoła ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

O projekcie:
Szkoła ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo będzie instytucją asystującą szkołom w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez wsparcie nauczycieli szkół wspierających. Szkoła ćwiczeń obejmuje wsparciem w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, obserwacji bezpośrednich itp.), zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupę docelową projektu stanowi:

  • SP nr 29 Leonardo w Gdańsku, w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
  • 7 publicznych szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego, w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących – będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
  • 56 nauczycieli publicznych szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, tj. po 8 nauczycieli z każdej szkoły. W każdej z tych szkół wsparciem zostanie objętych po 4 nauczycieli z każdego z dwóch poziomów nauczania, tj. 1-3 i 4-8. A z tych poziomów nauczania zostaną objęci wsparciem nauczyciele z 4 obszarów: matematyka, przyroda, informatyka, języki obce. Pomoc również otrzymają nauczyciele nauczania początkowego.
  • 7 dyrektorów szkół współpracujących – osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora publicznej szkoły podstawowej z terenu województwa pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
  • 5 studentów specjalizacji nauczycielskiej, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego przez szkołę ćwiczeń.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 1.01.2021 do 31.12.2022
Miejsce realizacji: województwo pomorskie
Środki finansowe: 1 346 419,80 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

logo OOO

Partnerzy projektu:
Ateneum Szkoła Wyższa

Ateneum

Województwo Pomorskie/ Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

PCEM_logo

Szkoła ćwiczeń:
Państwowa Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku

Leonardo sp-2

Koordynator projektu:
Katarzyna Jasik
k.jasik@operator.edu.pl
kom. 533 330 761

Przejdź do góry strony