Skocz do głównej treści strony
PCEN

Klauzula informacyjna - monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 1. Informujemy, że na terenie Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk stosowany jest monitoring wizyjny.
 2. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku), np. na drzwiach wejściowych.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk.
 4. Osobą upoważnioną z ramienia Administratora jest dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, kontakt: sekretariat@pcen.gda.pl.
 5. Kontakt do inspektora ochrony danych w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: iod@pcen.gda.pl.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom oraz osobom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023, poz. 900)
  oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1465).
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu oraz organom porządkowym
  i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub 14 dni od dnia wizyty, w zależności od rodzaju rejestratora (po upływie tego czasu obraz zostaje nadpisany). Czas przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych Pani/Pana roszczeń albo obrony Administratora przed takimi roszczeniami.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych. Ponadto dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych,
  w tym profilowaniu.

Przejdź do góry strony