Skocz do głównej treści strony
PCEN

Nazwa projektu: Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół

Cel główny – wyrównywanie szans na sukces edukacyjny uczniów poprzez kształtowanie ich kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie motywacji uczniów do systematycznego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich uzdolnień;
 • ograniczenie wpływu barier o charakterze ekonomicznym, społecznym i terytorialnym utrudniających uczniom rozwijanie swoich talentów i predyspozycji;
 • przygotowanie uczniów, w tym uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • kształtowanie wśród uczniów, w tym uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych
  i regionalnych, a także zdrowego trybu życia;
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, m.in. w zakresie rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz zwiększania ich motywacji do rozwijania swoich talentów.

Grupa docelowa:

 • uczniowie szkół i placówek podstawowych i ponadpodstawowych;
 • nauczyciele.

Zakres działań związanych ze wsparciem uczniów:

 • wsparcie stypendialne dla uczniów w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • warsztaty interdyscyplinarne z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i zainteresowań;
 • obozy tematyczne – tematyka związana z tożsamością i dziedzictwem regionalnym, nadmorskim położeniem regionu, zdrowym trybem życia, ekologią, a także warsztaty efektywnego uczenia się, doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pierwszej pomocy;
 • konkursy tematyczne dla uczniów (matematyka, kompetencje społeczne, biologiczno-chemiczne z elementami ekologii) i interdyscyplinarne: związane z nadmorskim położeniem regionu, tożsamością i dziedzictwem regionalnym, zdrowym stylem życia i ekologią.

Zakres działań związanych ze wsparciem nauczycieli:

 • kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, diagnozowania uzdolnień i zainteresowań uczniów, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami zdolnymi, wzmacniania ich motywacji do rozwijania zainteresowań i talentów, wzmacniania samooceny i postaw służących radzeniu sobie z barierami i własnymi słabościami.

Zaplanowano objęcie wsparciem 1 100 uczniów oraz 165 nauczycieli.
Zakłada się, że po opuszczeniu programu kwalifikacje nabędzie 1 100 uczniów i 165 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 5 397 596,47 PLN
Dofinansowanie UE: 4 587 957,00 PLN
Okres realizacji projektu: 1.09.2023–31.10.2025

Osoba do kontaktu w PCEN: Urszula Kornas-Krzyżykowska

Więcej o projekcie na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: ZOBACZ

Przejdź do góry strony