Skocz do głównej treści strony
PCEN

Projekty współrealizowane przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach
Cel główny – podniesienie jakości edukacji w województwie pomorskim oraz zwiększenie wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu poprzez kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.
Opis projektu


Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół
Cel główny – wyrównywanie szans na sukces edukacyjny uczniów poprzez kształtowanie ich kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.
Opis projektu


Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego
Cel główny – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż wiodących dla regionu.
Opis projektu


Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne
Cel główny – zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień.
Opis projektu


Regionalne wsparcie edukacji włączającej
Cel główny – wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych.
Opis projektu


Przejdź do góry strony