Skocz do głównej treści strony
PCEN

Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne

Cel główny – zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans na sukces uczniów w dalszej edukacji i karierze zawodowej;
 • wzrost atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek systemu oświaty w zakresie wspierania rozwoju uzdolnień uczniów;
 • wzrost świadomości i kompetencji dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty oraz nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju uzdolnień uczniów;
 • zwiększenie świadomości i zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, pracodawców i innych podmiotów w zakresie wspierania rozwoju uzdolnień uczniów.

Grupa docelowa:

 • uczniowie szkół podstawowych (VI–VIII klasa) oraz szkół ponadpodstawowych;
 • nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek systemu oświaty.

Zakres działań związanych ze wsparciem uczniów:

 • regionalne obozy naukowe – uwzględniające zajęcia o charakterze naukowym, zajęcia interdyscyplinarne, wyjścia edukacyjne oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne;
 • wizyty studyjne u pracodawców – obejmujące np. warsztaty z doradztwa zawodowego; wizyty w firmach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki regionu, w tym w firmach prowadzących działalność badawczo-rozwojową; wyjścia do muzeów i instytucji kultury wpływające na rozwój kompetencji społecznych uczniów;
 • regionalne konkursy – łączące elementy wiedzy interdyscyplinarnej z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów oraz rozbudzające zainteresowania uczniów historią i tradycją regionu;
 • spotkania i warsztaty autorskie – spotkania z naukowcami, ekspertami, a także autorytetami w danej dziedzinie;
 • uczniowskie konferencje naukowe – obejmujące m.in.: wykłady, sesje przedmiotowe, referaty uczniowskie oraz sesje posterowe;
 • gala Zdolni z Pomorza – służąca podsumowaniu działań i wymianie dobrych praktyk.

Zakres działań związanych ze wsparciem nauczycieli:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, psychologów/pedagogów oraz dyrektorów – cykl spotkań mających na celu wymianę wiedzy i cennych doświadczeń;
 • szkolenia oraz seminaria tematyczne, m.in. dotyczące rozpoznawania mocnych stron i uzdolnień ucznia, rozbudzania motywacji do nauki i rozwijania swoich talentów oraz pracy z uczniem uzdolnionym.

Zaplanowano objęcie wsparciem 240 uczniów oraz 240 nauczycieli.
Zakłada się, że po opuszczeniu programu kwalifikacje nabędzie 192 uczniów i 192 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 4 706 986,04 PLN
Dofinansowanie UE: 4 000 938,13 PLN
Okres realizacji projektu: 1.11.2023–31.10.2026

Osoba do kontaktu w PCEN: Anna Milewicz

Więcej o projekcie na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: ZOBACZ

Przejdź do góry strony