Skocz do głównej treści strony
PCEN

Materiały i narzędzia dla doradców i nauczycieli

 E-MATERIAŁY WSPIERAJĄCE PROCES DORADZTWA ZAWODOWEGO

Platforma edukacyjna 
Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Materiały dedykowane są dla uczniów, a także pracującej z uczniami kadry, która realizuje zadania z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji:
•    preorientacja i orientacja zawodowa,
•    klasy VII i VIII szkół podstawowych,
•    szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe.
Materiały uczniowie mogą wykorzystać podczas samodzielnej pracy w domu lub na lekcji pod kierunkiem nauczyciela.
E-materiały zostały przygotowane w ramach projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” POWER.02.14.00-00-1002/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

 

 

Platforma edukacyjna  Ministerstwa Edukacji i Nauki - o zawodach i kształceniu zawodowym oraz o ofertach współpracy z pracodawcami.

 • Prognoza 2023.Prognoza stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów i jest podzielona na dwie części – krajową oraz wojewódzką link
 • Poznaj zawody (501) - materiały multimedialne link
 • Aplikacja Kompas. Szukasz pracy, chcesz się przekwalifikować lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje? Skorzystaj z  kompasu kwalifikacji  link

Ośrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu

 

Portal Ośrodka Rozwoju Edukacji "Doradztwo zawodowe - Postaw na przyszłość"

 • Multimedia  link 
 • Programy i WSDZ  link
 • Vademecum doradcy  link
 • Ścieżki kształcenia  link
 • Narzędzia diagnostyczne   link

logo Zintegrowany System Kwalifikacji

PUBLIKACJA

Umiejętności nauczycieli w kontekście potrzeb nowoczesnej edukacji - wybór tekstów (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2022)
Publikacja powstała jako efekt pracy nad opracowaniem projektów kwalifikacji
rynkowych dla nauczycieli. Jej tematem są umiejętności wykorzystywane w pracy
nauczycieli opisane w pięciu obszarach: dobrostanu osób uczących się, indywidualizacji procesu uczenia się i wychowania, wsparcia uczenia się i nauczania, wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, koordynacji pracy osób wspierających rozwój dzieci i młodzieży. 
link do publikacji w PDF

logo Zintegrowany System Kwalifikacji

NARZĘDZIA

Logotyp IBE Moje Portfolio to proste darmowe narzędzie do gromadzenia dowodów    na posiadanie umiejętności. Wgraj tu swoje świadectwa, certyfikaty, zdjęcia, dzieła itp.   W Moim Portfolio możesz łatwo porządkować cały zebrany materiał i dowolnie nim zarządzać. Możesz segregować go w teczki i udostępniać to, co chcesz, innym, a także generować CV oparte na Twoich efektach uczenia się.

Metoda Bilansu Kompetencji (MBK) umożliwia rozpoznanie i  uporządkowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w różnym czasie i miejscu (np. w pracy, na kursach, w szkole). Za pomocą MBK można także określić predyspozycje i zainteresowania danej osoby pod kątem założonego celu. Daje to pełny obraz jej potencjału opartego na doświadczeniu oraz możliwych kierunków dalszego uczenia się.

Katalog Metod WalidacjiKatalog Metod Walidacji. Katalog jest źródłem informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się stosowanych na wszystkich jej etapach oraz dobierania metod w taki sposób, aby zachować trafność, rzetelność i adekwatność walidacji. Narzędzie to ma pomóc w projektowaniu i doskonaleniu walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną. Jest przeznaczone przede wszystkim dla podmiotów chcących zgłosić kwalifikację do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub chcących nadawać kwalifikacje w ramach tego systemu, czyli pełnić funkcję instytucji certyfikującej.

Materiały do pobrania, Instrukcje korzystania z materiałów, Opisy kompetencji  - link

Karty Kompetencji
Przygotowane narzędzie służy do określenia tzw. kompetencji miękkich, szczególnie istotnych dla efektywnej realizacji zadań związanych z danym sektorem. Celem tak opracowanych kart jest przede wszystkim:
ułatwienie opisywania kwalifikacji w określonych sektorach; umożliwienie autodiagnozy posiadanych kompetencji.
Karty kompetencji – jako narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się – zostały przygotowane dla 10 sektorów.  

link do pobrania Kart Kompetencji i Instrukcja 

czytelnia Frse

Czytelnia – poznaj publikacje Wydawnictwa FRSE  
W  zasobach między innymi: 

 • Edukacja w świecie zmian. Wybór tekstów opublikowanych na platformie EPALE, w tym:. Czy twój zawodowy świat też jest (do) BANI? (dr hab. Małgorzata Rosalska) - link
 • Europa dla Aktywnych 1/2023  - link
 • Języki Obce w Szkole 1/2023  - link
 • Jak pracować w Europie  - link
 • Możliwości dla młodzieży  - link

Platforma współpracy

Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego 
Departament Rynku Pracy  
link 

European Commission logo

Logo Epale – Indire

EPALE to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów.  Platforma EPALE jest finansowana ze środków programu Erasmus+. Stanowi element strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla wszystkich osób dorosłych.

Zestawienie tekstów z zakresu doradztwa zawodowego dla dorosłych
w języku polskim 
 (link do bloga):

 • Rola doradztwa zawodowego dla dorosłych
 • Metody pracy doradcy zawodowego 
 • Okiem doradcy zawodowego: Rynek pracy, planowanie kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Planowanie kariery zawodowej: Jak często zmieniać pracę? Czy doświadczenie zawodowe jest najważniejsze? Jak przygotować się do zmian w karierze zawodowej? Co ma znaczenie w poszukiwaniu pracy? 
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych i doradztwo zawodowe dla dorosłych 
 • Doradztwo międzykulturowe 

Nagrania EPALE 
Zbiór nagrań z webinariów, rozmów EPALE i podcastów  link

CEDEFOP | European Centre for the Development of Vocational ...

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) jest jedną ze zdecentralizowanych agencji UE. Wspiera rozwój europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz przyczynia się do jej wdrażania. Agencja pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE i partnerom społecznym w opracowaniu odpowiednich europejskich polityk VET.  Strategia „Europa 2020” wyznacza drogę w kierunku inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez wspieranie wiedzy i innowacji, a jej celem jest osiągnięcie stopy zatrudnienia na poziomie 75%

Na platformie CEDEFOP między innymi:

 • Europejska baza danych Cedefop dotycząca programów przygotowania zawodowego - link 
 • Dorośli uczący się przez całe życie (%) między Polską a UE27. Przyszłe potrzeby (ogółem wolnych miejsc pracy) według zawodów w Polsce w latach 2020-2030  link
 • Umiejętności i rynek pracy  link 
 • Wydarzenia, Wiadomości i komunikaty prasowe, Publikacje, Artykuły - dostępne w języku angielskim, niektóre języku polskim  
Katalyst Education Logo

Mapa Karier to projekt rozwijany przez fundację Katalyst Education. Mapa Karier powstała jako narzędzie pomagające poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży na temat rynku pracy i świata zawodów. Wszystkie dane na Mapie Karier są dostępne w dwóch trybach:

Mapa Karier może być wykorzystywana na lekcjach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych oraz podczas indywidualnych konsultacji.

Strefa nauczyciela - link ( publikacje,bezpłatny kurs online, pomysły na lekcje)

Centrum Rozwoju Talentów

Centrum Rozwoju Talentów (CRT)  to jednostka organizacyjna Gdańskiego Urzędu Pracy
Instytucja świadczy usługi dla młodzieży i dorosłych w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa kariery i rozwijania postaw przedsiębiorczych.

Strefy (3)  - link

 • Strefa Rozwoju Osobistego 
 • Akademia Kariery
 • Młodzieżowa  Kraina Talentów

Informator zawodowy i mapa zawodów  link
Baza wiedzy link  

Dla doradcy

Materiały dla doradców i nauczycieli. Materiały dostępne dla zarejestrowanych doradców i nauczycieli  - link

Przejdź do góry strony