Skocz do głównej treści strony
PCEN

Oświadczenie o dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Serwis pcen.gda.pl został zaprojektowany, by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Data publikacji strony internetowej: 10.01.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.01.2023 r.

Zgodność ze standardami

Serwis pcen.gda.pl jest częściowo zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis pcen.gda.pl spełnia wymagania dostosowujące je do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Serwis pcen.gda.pl posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:

 • serwis oparty jest na stylach CSS,
 • zmiana kontrastu,
 • zmiana wielkości czcionki.

Nawigacja

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.
Dla osób z trudnością ruchową serwis pcen.gda.pl posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB Nawigacja za pomocą klawisza Tab .

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony 

 • Tytuły stron – prawidłowo umieszczone w całym serwisie; każda strona ma unikalny tytuł, utworzony na podstawie jednego wzoru.
 • Język stron serwisu określony w kodzie strony.
 • Konsekwentna nawigacja.
 • Istnieje możliwość pominięcia bloków.
 • Nagłówki zagnieżdżone w całym serwisie.
 • Listy prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Formularze prawidłowo opisane i zbudowane.
 • Linki graficzne wdrożone w serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Spójna i logiczna nawigacja.
 • Ruch, animacje – żaden z elementów serwisu nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę.
 • Zastosowanie kontrastu jest częściowo zgodnie z wymaganym standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony są czytelne i dostępne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Brak błędów składniowych HTML.
 • Elementy graficzne posiadają zrozumiały tekst alternatywny. Możliwość ustawienia tekstu przez redaktora.
 • Strony dają możliwość stosowania nagłówków w poprawnej hierarchii.
 • Serwis nie zawiera tabel traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
 • Wszystkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” pokazane za pomocą list nieuporządkowanych.
 • Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML.
 • Logiczna, przewidywalna, przejrzysta i spójna architektura informacji.
 • Komunikaty i elementy nawigacyjne nie polegają jedynie na charakterystykach zmysłowych jak np.: lokalizacji wizualnej, kształtu, miejsca lub dźwięku.
 • Po wczytaniu strony dźwięk nie jest odtwarzany od razu.
 • Kontrast treści do tła w większości wypadków wynosi co najmniej 4,5:1.
 • Wersja kontrastowa ma taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna.
 • Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
 • Kontrasty i typografia tekstów zaprojektowane pod kątem odpowiedniej czytelności.
 • Po powiększeniu rozmiaru czcionki do 150% serwis nie traci zawartości i funkcjonalności.
 • Jeśli prezentacja wizualna może być przedstawiona jedynie przy użyciu tekstu, treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki. Wyjątek stanowi tekst, który jest częścią logotypu lub nazwy własnej.
 • Wzmocniony i widoczny Fokus spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 • Odnośniki, które są częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione w sposób zrozumiały i jednoznacznie informowały, dokąd prowadzą lub jaką akcję wykonają.
 • Oprócz nawigacji standardowej zapewnione są co najmniej dwa sposoby wyszukania informacji: mapa strony i wyszukiwarka.
 • Główny język dokumentu zdefiniowany i adekwatny do wersji językowej. Narzędzie do edycji treści ma możliwość zdefiniowania języka dla konkretnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
 • Pola formularzy opatrzone etykietami. Etykiety informują o błędach lub poprawności po ich wypełnieniu. W przypadku pojawienia się błędów system sugeruje rozwiązanie.
 • Całkowita zgodność serwisu ze standardami HTML i CSS - szablony oraz kod generowany z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
 • Możliwość wystąpienia technologii wymienionych w dokumentach WCAG 2.1 jako wspierające dostępność (np.: Java Script, PDF, ARIA).
 • Zastosowanie wytycznych odnośnie do strony kontrastowej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
 • Teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej posiadają prawidłowy kontrast.
 • Odnośniki są zachowane w wersji kontrastowej.
 • Dobrze widoczny przycisk przełączenia na wersję kontrastową.
 • Dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki w wersji kontrastowej.
 • Możliwość powiększania czcionki:
  • Przycisk powiększenia zmienia tekst artykułu oraz wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony.
  • Powiększenie działające na wszystkich podstronach.
  • Widoczne przyciski powiększenia.
  • Przyciski powiększenia dostępne z poziomu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcen.gda.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 58 340 41 10.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład kontakt telefoniczny, korespondencyjny itp. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd 

Do siedziby Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku można dojechać:

 • Szybką Koleją Miejską (SKM) – przystanek Gdańsk Politechnika – odległość ok. 450 m (dojście pieszo ok. 5 minut),
 • tramwajami linii: 2, 3, 4, 5, 8 – przystanek Wyspiańskiego – odległość ok. 80 m (dojście pieszo ok. 1 minuta),
 • samochodem, rowerem – wjazd na teren parkingu PCEN od ulicy K. Leczkowa.

Opis ogólny budynku

Na teren PCEN można wejść po schodach przez furtkę od al. gen. J. Hallera.

Do budynku Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku prowadzi jedno wejście główne po schodach, które nie posiada dostosowania dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy PCEN.

Budynek nie posiada windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku niemożności dostania się interesanta do PCENu istnieje możliwość zadzwonienia pod numer 58 341 41 00 i poproszenie pracownika o pomoc w dostaniu się do budynku.

Na parterze budynku znajduje się portiernia, szatnia. Na pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się sale wykładowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Przejdź do góry strony